برخاستن ایلعاذر از مردگان – ویلیام برانهام

    • برخاستن ایلعاذر از مردگان – ویلیام برانهام – 51-0729A

      من افرادی را که دلیری و شجاعت بدست آورده اند را دوست دارم. اما از یک شخص ترسو و بزدل بیزارم. شما اینگونه نیستید ؟ … اگر شما راستی را دریافته اید به عقب برگردید و برای آنچه که فکر می کنید درست است بایستید. فقط نخواهید برای آن زندگی کنید، بلکه برای آن حاضر باشید بمیرید، یا هر چیز دیگری. اگر آن چیزِ درست ، واقعا حق است. مردان دیگر برای آنچه که حق است ، جانِ خود را از دست داده اند. و این طریقِ انجیل است. اگر من فکر نمی کردم که این درست باشد و ایمان نداشتم که او پسر خدا بود ، بر ضدّ او می بودم و با او مخالفت می کردم. من اینجا را ترک می کردم و هر چیزی که می توانستم بر علیهش می گفتم زیرا که فکر نمی کنم آن حقیقت باشد. ولی می دانم که او حق است. و از اینرو با تمامی قلبم به آن ایمان دارم. و اگر تنها بخشی از این درست باشد ، و مابقی راست نباشد ، پس هیچیک درست نیست. یا همه درست است و یا همه اشتباه . و هر کلمه ، راست است. شما می توانید برای هر قسمت از انجیل به دار آویخته شوید و به آن ایمان داشته باشید ؛ زیرا که به تمامی ، حقیقت است.

       

One Response to برخاستن ایلعاذر از مردگان – ویلیام برانهام

  • آیا می شود در مورد دلایل خود در تثلیث توضیح دهید لطفا اگر به کتاب مقدس ارجاع می دهید با آدرس باشد و کدام ترجمه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *